Opdrachtbevestiging

Opdrachtbevestiging bij aanvang zaak

Geachte

Uw opdrachtbevestiging alsmede de meest recente correspondentie heb ik in goede orde ontvangen. Dank voor de opdracht in bovenvermelde zaak uw belangen te behartigen.

Voor de goede orde zet ik onderstaand voor u uiteen de voorwaarden van dienstverlening conform ons kantoorreglement:

Gefinancierde rechtsbijstand/rechtsbijstandsverzekering

Duijsens & Van der Klei & Zwijnenberg Advocaten heeft u geïnformeerd omtrent de door de overheid gefinancierde rechtsbijstand, ook wel toevoegingen of “pro deo-zaken” genaamd. Duijsens & Van der Klei & Zwijnenberg Advocaten toetst niet (tussentijds) of u wellicht in aanmerking komt voor dergelijke gefinancierde rechtsbijstand en evenmin of een rechtsbijstandsverzekering dekking biedt. Ongeacht het al dan niet in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand en ongeacht de eventuele dekking van een rechtsbijstandsverzekering, staat Duijsens & Van der Klei & Zwijnenberg Advocaten u te allen tijde uitsluitend bij op betalende basis.

Tarief

Mijn uurtarief voor het kalenderjaar bedraagt in deze zaak € 240,– te vermeerderen met 6% kantoorkosten, verschotten en BTW. Duijsens & Van der Klei & Zwijnenberg Advocaten zal zoveel mogelijk periodiek declareren en acht zich steeds vrij voorschotdeclaraties te verzenden. Desgevraagd wordt u een urenspecificatie verstrekt.

Algemene voorwaarden

Op uw rechtsverhouding met Duijsens & Van der Klei & Zwijnenberg Advocaten zijn zoals afgesproken de algemene voorwaarden van toepassing zoals per e-mail bijgevoegd. De toepasselijke algemene voorwaarden zijn beschikbaar op de website www.dkzadvocaten.nl. Behoudens omgaand schriftelijk tegenbericht vertrouw ik u zowel met de toepasselijkheid alsook met de inhoud van de algemene voorwaarden akkoord.

Opdracht

De overeenkomst van opdracht kan door ons te allen tijde worden opgezegd. Ook staat het ons vrij te allen tijde zekerheid van u te vragen voor de nakoming van uw financiële verplichting.

Legitimatie

Ingevolge de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (WWFT) dienen alle dossiers ook bij Duijsens & Van der Klei & Zwijnenberg Advocaten een afschrift van een geldig legitimatiebewijs te bevatten. In dat kader verzoek ik u vriendelijk u met een kopie van een paspoort, een identiteitskaart of rijbewijs te vervoegen bij Duijsens & Van der Klei & Zwijnenberg Advocaten.

Interne klachtenregeling

Ons kantoor zal er alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht u desondanks toch niet geheel tevreden zijn over onze dienstverlening, dan kunt u in dat geval onze interne klachtenregeling opvragen bij ondergetekende. De klachtenregeling staat tevens vermeld op de website www.dkzadvocaten.nl.

Op onze opdrachten is van toepassing de privacyverklaring van ons kantoor die u kunt vinden op onze site.

In het vertrouwen u hiermede voor nu voldoende te hebben geïnformeerd, tekent,
Hoogachtend,
P.J.L.J. Duijsens

Duijsens & Van der Klei & Zwijnenberg Advocaten

Koninginnegracht 105

2514 AL  Den Haag

Tel +31-70-3383040

Fax +31-70-3383060

Mail: info@duijsens.net