Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

DKZ ADVOCATEN

DUIJSENS & VAN DER KLEI & ZWIJNENBERG ADVOCATEN
ALGEMENE VOORWAARDEN
  1. Alle opdrachten worden met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407, lid 2 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de maatschap Duijsens & Van der Klei & Zwijnenberg.
  2. Duijsens & Van der Klei & Zwijnenberg is een openbare maatschap van besloten vennootschappen en natuurlijke personen. Een lijst van compagnons wordt op verzoek toegezonden.
  3. Tenzij anders overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met jaarlijks door Duijsens & Van der Klei & Zwijnenberg vast te stellen uurtarief en opslag voor kantoorkosten.
  4. Iedere aansprakelijkheid van Duijsens & Van der Klei & Zwijnenberg is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Duijsens & Van der Klei & Zwijnenberg wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico dat volgens de voorwaarden van de polis niet ten laste van de verzekeraar is.
  5. Duijsens & Van der Klei & Zwijnenberg is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden en is door cliënt gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens cliënt te aanvaarden.
  6. De opdrachtgever vrijwaart Duijsens & Van der Klei & Zwijnenberg tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden verricht voor de opdrachtgever, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijke misdragingen van Duijsens & Van der Klei & Zwijnenberg.
  7. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de vennoten van Duijsens & Van der Klei & Zwijnenberg, alsmede van de bestuurders van de praktijkvennootschappen en van al degenen die voor de maatschap werkzaam zijn.
  8. Op onze opdrachten is de Kantoorklachtenregeling Duijsens & Van der Klei & Zwijnenberg van toepassing. Deze regeling staat op de website van ons kantoor en wordt op verzoek kosteloos toegezonden.
  9. Op de opdrachtrelatie is Nederlands recht van toepassing. De rechter in eerste instantie te Den Haag is exclusief bevoegd, ook in geval van kort geding of enige vergelijkbare voorlopige voorzieningenprocedure, ten aanzien van geschillen die voortvloeien uit of in verband met de opdrachtrelatie.