Privacy verklaring

Privacy verklaring Duijsens Van der Klei en Zwijnenberg Advocaten

Duijsens Van der Klei en Zwijnenberg Advocaten, hierna: DKZ, verwerkt uw persoonsgegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de wet.

Op grond van de Advocatenwet en de Gedragsregels advocatuur is DKZ verplicht tot geheimhouding ten aanzien van al hetgeen waarvan wij uit hoofde van de beroepsuitoefening en werkzaamheden kennis nemen. De geheimhoudingsplicht blijft voortbestaan na beëindiging van de beroepsuitoefening of de betrekking waarin de werkzaamheden zijn verricht.

Tevens zijn wij gehouden om passende maatregelen te treffen ter handhaving van de vertrouwelijkheid en de communicatie met de cliënt of derden, in het bijzonder waar het de keuze betreft van de communicatiemiddelen, van dataverwerking en van dataopslag en de mate van beveiliging van die middelen.

Per 25 mei 2018 is de nieuwe Europese verordening: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Hieronder leest u hoe DKZ uw privacygegevens verwerkt en beschermt.

Gegevens verwerkingsverantwoordelijke
Duijsens Van der Klei & Zwijnenberg Advocaten, kantoorhoudende te Den Haag aan de Koninginnegracht 105 (2514 AL), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Onze contactgegevens zijn:
Telefoon: 070-3383040
E-mail: info@duijsens.net
Website: www.dkzadvocaten.nl

Soorten gegevens
Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u:
– Contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres (indien noodzakelijk ook de gegevens van uw partner of een contactpersoon).
– Leeftijd, geslacht, burgerlijke staat en gezinssamenstelling.
– Gegevens met betrekking tot paspoort, rijbewijs of een ander identiteitsbewijs (soms vragen we om een kopie van een identiteitsbewijs).
– Gegevens over dienstverband, inkomen, beroep en werkgever.
– Gegevens over financiële situatie, vermogen en eventuele schulden in verband met het mogelijk aanvragen van een toevoeging bij de Raad voor de Rechtsbijstand.
– Eventueel bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld over uw gezondheid (indien noodzakelijk voor correcte uitvoering van onze dienstverlening) en/of gegevens over eventuele strafrechtelijke feiten. Wanneer wij gezondheidsgegevens of strafrechtelijke gegevens verwerken, doen we dat uiterst zorgvuldig en doorgaans alleen met uw toestemming.

Doelen van de verwerking van gegevens
Waarom verwerken wij persoonsgegevens? Wij verzamelen persoonsgegevens om juridische diensten te verlenen. Aanvullend verwerken wij persoonsgegevens in het kader van onze bedrijfsvoering, om de overeenkomsten met onze cliënten, werknemers en leveranciers te kunnen naleven, het werven en selecteren van personeel, administratie, beveiliging, beheer van ICT-systemen, de naleving van wettelijke verplichtingen, archivering en het behandelen van verzoeken, klachten en geschillen. Voorts verwerken wij persoonsgegevens voor marketing- en communicatiedoeleinden, waaronder het beheren van onze website, het verzenden van e-mailnieuwsbrieven en het organiseren van seminars.

Rechtsgronden voor verwerking van gegevens
Wij verwerken alleen persoonsgegevens als daar een rechtmatige grondslag voor is. Rechtsgrondslagen voor de verwerking zijn het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten die DKZ met u sluit, het voldoen aan wettelijke verplichtingen, de behartiging van gerechtvaardigde belangen van DKZ en haar cliënten en derden en de uitdrukkelijke toestemming die u heeft gegeven om gegevens te verwerken. Voor het verzenden van een e-mailnieuwsbrief, het versturen van uitnodigingen per e-mail voor seminars en andere evenementen en het plaatsen van cookies vraagt DKZ voorts uw toestemming. Het is geheel uw vrije keuze om daar wel of niet mee in te stemmen. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.

Wij streven ernaar zo min mogelijk persoonsgegevens te verwerken. Dit betekent dat DKZ alleen persoonsgegevens verwerkt voor zover die noodzakelijk zijn. De inbreuk op de belangen van de betrokkenen mag niet onevenredig zijn in verhouding tot het gerechtvaardigd belang en het te bereiken doel.

Wij slaan de verzamelde cliëntgegevens op in ons eigen, beveiligd, relatiebeheersysteem. Dit is strikt vertrouwelijk. Wij sluiten met verwerkers zoveel als nodig verwerkersovereenkomsten.

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Enkel voor het behartigen van uw belangen in correspondentie of in rechte, worden in overleg met de cliënt gegevens doorgezonden aan de rechtbank, de wederpartij of (relevante) derden. Persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor een goede en zorgvuldige rechtspleging en procesvoering. Procespartijen en hun gemachtigden moeten persoonsgegevens verstrekken aan de Rechtspraak zodat een correcte gerechtelijke procedure kan worden gevoerd.

Opslag en bewaartermijn van persoonsgegevens
DKZ bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is met het oog op de hiervoor genoemde verwerkingsdoelen.

Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover we deze nodig hebben. Gegevens die we noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren we in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst. Na afloop van een zaak en/of indien de overeenkomst eindigt bewaren/archiveren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden. Deze worden nog tot 5 jaar lang bewaard nadat het dossier gesloten of geëindigd is.

Uw rechten
U heeft een aantal rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Hierover kunt u altijd contact met ons opnemen. U heeft recht op:
– Informatie of en op welke manier wij uw persoonsgegevens verwerken.
– Inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken (recht op inzage).
– Omdat de werkzame personen bij DKZ een geheimhoudingsverplichting hebben, zal meestal geen inzage gegeven kunnen worden in gegevens die worden verwerkt in het kader van onze dienstverlening.
– Bezwaren tegen het verwerken van uw persoonsgegevens.
– Aanpassing (rectificatie) van uw persoonsgegevens als deze (mogelijk) onjuist zijn verwerkt.
– Beperking van uw persoonsgegevens.
– Verwijdering (wissen) van uw persoonsgegevens (vergetelheid).
– Overdracht van uw persoonsgegevens aan uzelf of aan een andere advocaat/organisatie op uw verzoek (dataportabiliteit).
– Vragen over de inhoud van dit privacy reglement.
– U heeft het recht niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming te worden onderworpen (profilering)
– U hebt daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van uw persoonsgegevens, zie wwww.autoriteitpersoonsgegevens.nl (klachtrecht).
Indien u gebruik wilt maken van de hierboven genoemde rechten kunt u contact opnemen met DKZ per brief of per e-mail, zie de hiervoor genoemde contactgegevens.

Het kan zijn dat we niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan een verzoek. Als dit het geval is zullen we u dit gemotiveerd laten weten.

Beveiliging van uw gegevens
Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen en op te slaan in ons eigen, beveiligd relatiebeheersysteem.

Doorgifte van uw persoonsgegevens buiten de Europese Unie
Uw persoonsgegevens worden door DKZ in beginsel niet doorgegeven naar landen buiten de Europese Unie.

Wijzigingen
DKZ houdt zich het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving. Controleer daarom onze webpagina van tijd tot tijd om te zien of er veranderingen zijn opgetreden.