Tarieven

Tarieven

Hoe Rekent Duijsens & Van der Klei & Zwijnenberg advocaten?
Duijsens & Van der Klei & Zwijnenberg advocaten hanteert een duidelijk en inzichtelijk tarief. Hieronder treft u daarover informatie aan. Verder vindt u er ook andere -uitgebreide- informatie over onze declaraties. Als u na het lezen nog vragen of opmerkingen heeft, neemt u dan gerust even contact met ons op.
Kennismakingsgesprek
Een ondernemer die een advocaat zoekt en wil kennismaken met Duijsens & Van der Klei & Zwijnenberg advocaten kan altijd een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek.
Algemene informatie
Wilt u Duijsens & Van der Klei & Zwijnenberg advocaten een opdracht geven, dan zal de behandelend advocaat met u indien gewenst het tarief doorspreken.
De behandelend advocaat geeft u desgevraagd een schatting van de te verwachten kosten. Bijvoorbeeld als gevolg van nieuwe en niet voorziene ontwikkelingen, waardoor misschien extra werk moet worden verricht, is dat natuurlijk niet altijd eenvoudig. De opgave zal daarom ook echt moeten worden opgevat als een schatting.
Duijsens & Van der Klei & Zwijnenberg advocaten declareert per kwartaal, zodat u een goed overzicht heeft van de gemaakte kosten. Desgewenst krijgt u van de declaratie een volledige specificatie.
De behandelend advocaat zal u ook inlichten over de financiële risico’s. In het geval geprocedeerd wordt, is het mogelijk dat u bij verlies in de proceskosten van de tegenpartij wordt veroordeeld. Soms moeten ook kosten van getuigen of deskundigen worden voorgeschoten; die komen meestal voor rekening van de verliezende partij. Is de kans op verlies groot, dan zal Duijsens & Van der Klei & Zwijnenberg advocaten u uiteraard adviseren om niet te procederen.
Onderdelen van de declaratie
Doorgaans is de declaratie opgebouwd uit honorarium, “verschotten” en BTW. Verschotten zijn door de advocaat ten behoeve van de zaak gedane uitgaven als griffierechten, deurwaarderskosten en reiskosten. Voor verschotten die moeilijk te specificeren zijn – zoals porti, telefoon, telefax en fotokopieën – rekent Duijsens & Van der Klei & Zwijnenberg advocaten een vast percentage van 6 % over het honorarium.
De verschotten worden onderscheiden in met BTW belaste verschotten en verschotten die daarvan zijn vrijgesteld, de zogenaamde onbelaste verschotten. Over het honorarium is overigens altijd BTW verschuldigd.
Behalve met verschotten heeft ons kantoor, om het werk goed te kunnen doen, te maken met de algemene kantoorkosten, zoals de kosten verbonden aan secretariële ondersteuning, huisvesting en kantoorinventaris. Deze zijn bij het honorarium inbegrepen.
Het tarief
Het tarief wordt berekend aan de hand van drie elementen: basis-uurloon, aantal aan de zaak bestede uren en bijzondere factoren.
De berekening is als volgt:
honorarium = basis-uurloon x aantal bestede uren x bijzondere factoren. Duijsens & Van der Klei & Zwijnenberg hanteert een basis-uurloon van €240,-. Dit uurloon wordt jaarlijks per 1 januari herzien aan de hand van het prijsindexcijfer voor werknemers. Van dit tarief dient ca. 45% ter dekking van de algemene kantoorkosten.
Het aantal aan de zaak bestede uren wordt door de behandelend advocaat bijgehouden. Ook houdt de advocaat bij welke werkzaamheden in de bestede uren zijn verricht.
De bijzondere factoren zijn afhankelijk van de ervaring van de advocaat die de zaak behandelt en van de aard van de zaak.
Bij de aard van de zaak wordt in eerste instantie gekeken naar het belang van de zaak, dat wil zeggen de grootte van het bedrag dat met de zaak is gemoeid.
Als specialistische kennis moet worden toegepast, dan geldt een vermenigvuldigingsfactor van 1,5. Als een zaak met zeer veel spoed dient te worden behandeld, dan geldt eveneens een vermenigvuldigingsfactor van 1,5.
No cure no pay
Duijsens & Van der Klei & Zwijnenberg advocaten werkt niet op basis van ‘no cure no pay’. In sommige landen is het toegestaan dat de advocaat wordt betaald als hij de zaak wint, en geen vergoeding krijgt als hij verliest. Dit systeem staat bekend als ‘no cure no pay’. Hierdoor krijgt de advocaat echter een persoonlijk financieel belang bij het winnen van de zaak. Daardoor komt de zo noodzakelijke onafhankelijkheid van de advocaat in de knel. Bovendien ontstaat het risico dat de advocaat hogere tarieven gaat rekenen om eventueel niet betaalde uren van verloren zaken te compenseren. Daarom is in Nederland het ‘no cure no pay’ beginsel binnen de advocatuur verboden.
Betalingstermijn
Voor alle declaraties geldt een betalingstermijn van 14 dagen. Daarna kan Duijsens & Van der Klei & Zwijnenberg advocaten de wettelijke rente in rekening brengen. Verder is het mogelijk, dat wij aan onze opdrachtgever een voorschot in rekening brengen, bijvoorbeeld in verband met door Duijsens & Van der Klei & Zwijnenberg advocaten voor te schieten kosten, zoals griffierechten.