MensenLeven Peter Duijsens: ‘Ik ben een soort streber’
21 november 2016

Special Fosfaatrecht

 iar 

Nieuwsbrief Agrarisch recht

Special II / 2016

21 november 2016

Milieurecht

Fosfaatrechten

 

LTO Nederland, NZO, Nevedi, NAJK, NMV en Rabobank hebben zich gecommitteerd aan een maatregelenpakket dat tot doel heeft de fosfaatproductie in Nederland voor het eind van 2017 terug te brengen tot het niveau dat is toegestaan op basis van de derogatiebeschikking Nitraatrichtlijn.

Het pakket is opgebouwd uit drie maatregelen. Bij het opstellen van het pakket is gezorgd dat melkveehouders die niet zijn gegroeid na 2 juli 2015 zoveel mogelijk worden ontzien.

  1. Voerspoor

Het fosforgehalte van het mengvoer kan verantwoord worden verlaagd zonder de diergezondheid in gevaar te brengen. Nevedi, LTO, NMV en NZO hebben afgesproken de bestaande overeenkomst ‘verbeteren mineralenefficiency op melkveebedrijven via kringloopwijzer’ aan te scherpen en te verlengen. Deze afspraak betreft mengvoer dat voor melkkoeien wordt geproduceerd. De verwachte bijdrage van deze afspraak is een reductie van de productie van fosfaat van 1,7 miljoen kilogram.

  1. Reductie van de veestapel

Deze maatregel bestaat uit twee elementen. Het eerste element grijpt aan op het feit dat de afgelopen jaren het proces van bedrijfsbeëindiging is vertraagd door de onzekerheid over het fosfaatrechtenstelsel. Na het aanvaarden van het wetsvoorstel in beide Kamers is deze duidelijkheid er wel. Melkveehouders die van plan zijn het bedrijf te gaan beëindigen, weten dan waar ze aan toe zijn en kunnen dan verantwoord toewerken naar beëindiging. Om te stimuleren dat bedrijven die overwegen te stoppen al in 2017 de melkveestapel afvoeren, wordt er een liquiditeitsvoorziening in het leven geroepen. De gezamenlijke banken bekijken hoe een mogelijk financieel risico van deze voorziening wordt gedragen. Het tweede element ziet op ondernemers die bereid zijn in 2017 de melkveestapel te beëindigen of te krimpen zodanig dat de afgestoten dieren geen fosfaat meer produceren in Nederland. Zij komen in aanmerking voor een premie per dier. Via een premieregeling, die drie keer wordt opengesteld en waarbij de premie de eerste openstelling het hoogst is en de volgende twee keer steeds lager wordt vastgesteld, worden melkveehouders gestimuleerd zo vroeg mogelijk in 2017 te stoppen met het houden van melkvee. De regering stelt € 25 miljoen beschikbaar voor het reduceren van fosfaat via het verkleinen van de melkveestapel. De zuivelsector heeft zich bereid verklaard dit bedrag te verdubbelen waardoor in totaal € 50 miljoen beschikbaar is. De liquiditeitsfaciliteit en de premie tezamen zullen de fosfaatproductie naar verwachting met in ieder geval 2,5 miljoen kilogram fosfaat reduceren.

  1. Fosfaatreductie door zuivelondernemingen

De zuivelsector zal middels een fosfaatreductieplan de fosfaatproductie terugbrengen. De opgave voor de fosfaatreductie wordt vertaald naar individuele zuivelondernemingen. Melkveehouders die meer melk produceren dan een vastgestelde referentiehoeveelheid krijgen een korting op de melkprijs voor alle daarboven geproduceerde hoeveelheid melk. De hoogte van de korting wordt minder als melkveehouders hun veestapel verkleinen. Bedrijven met een veebezetting onder het niveau van 2 juli 2015 min 4% worden vrijgesteld.

Zuivelondernemingen committeren zich eraan dat 4 miljoen kilogram fosfaat uit de markt wordt gehaald.

 

(Brief Tweede Kamer 18 november 2016, DGAN-PAV / 16179475)

 

Bronnen

www.overheid.nl  (officiële publicaties, kamerstukken, tractatenblad, staatsblad, Staatscourant)

www.internetconsultatie.nl (concept-regelingen)

www.rechtspraak.nl (recente jurisprudentie)

http://europa.eu/publications/official-documents/index_nl.htm (officiële publicaties EU)

http://curia.europa.eu/ (rechtspraak Europese hof van Justitie)

http://www.echr.coe.int (EHRM)

Alle relevante juridische tijdschriften (NL, Belgie, Duitsland)

Nieuwsbrieven van organisaties / uitgevers

 

Rubrieken

 

Algemeen – Pacht – Zakelijke rechten – Ruimtelijke Ordening – Landinrichting – Beheer landelijk gebied – Structuurbeleid – Marktordening – Dieren – Planten – Producten – Milieurecht – Rechtspersonen – Fiscaal recht – Bedrijfsopvolging – Buitenlands agrarisch recht – Europees agrarisch recht – Diversen